Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ PEKÁRSKYCH A CUKRÁRSKYCH VÝROBKOV

I. PLATNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ

 1. Tieto všeobecné predajné podmienky pre predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov (ďalej v texte „VPP“) sa s účinnosťou od 1.12.2016 do odvolania, výlučne aplikujú na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, podľa ktorej sa predávajúca Mgr. Janette Sotáková, IČO 40006557, miesto podnikania : Severná 3594/12, 071 01 Michalovce, prevádzka TOP TORTY – PÂTISSERIE, Hviezdoslavova 42, 071 01 Michalovce, zaväzuje kupujúcemu dodať pekárske a cukrárske výrobky (tovar) podľa objednávky kupujúceho, previesť na neho vlastnícke práva, a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá, keď predávajúca písomne alebo telefonicky potvrdí prijatie objednávky a súčasne prevezme od kupujúceho preddavok podľa čl. II. ods.3 VPP.
 3. V prípade, ak je tovar podľa objednávky dodaný spolu s podnosom a ozdobným materiálom, ktorý nezabezpečí kupujúci, VPP sa aplikujú aj na uzavretie zmluvy o výpožičke, podľa ktorej kupujúci je oprávnený vypožičanú vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať.

II. KÚPNA CENA A SPÔSOB PLATBY

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzavretia zmluvy. Pokiaľ od dodania objednávky, do okamihu predpokladaného dodania tovaru je tak krátky časový priestor, že predávajúca je schopná zabezpečiť dodanie tovaru len na základe prijatia mimoriadnych organizačných a výrobných opatrení prinášajúcich pre predávajúcu zvýšené náklady, predávajúca je po dohode s kupujúcim oprávnená cenu podľa cenníka primerane zvýšiť. Ak k dohode o zvýšení ceny nedôjde, predávajúca objednávku kupujúceho odmietne prijať.
 2. Sadzobník prirážok
  Prijatie objednávky pred požadovaným termínom (počíta sa od nasledujúceho dňa)
  3 dni ……………30% prirážka k predpokladanej cene
  2 dni ……………40% prirážka k predpokladanej cene
  1 deň ……………50% prirážka k predpokladanej cene
 3. Pri objednaní tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcej preddavok na kúpnu cenu (zálohu). Výška zálohy predstavuje spravidla 50% z predpokladanej ceny tovaru. O prevzatí zálohy vystaví predávajúca kupujúcemu písomné potvrdenie, ktoré zároveň slúži ako doklad preukazujúci oprávnenie prevziať tovar.
 4. 4. Zmeny v objednávke tovaru zadanej kupujúcim je možné realizovať minimálne 5 dni vopred pred termínom dodania objednaného tovaru.
 5. 5. Doplatok kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do okamihu fyzického prevzatia tovaru. O zaplatení celej kúpnej ceny (vrátane poskytnutého preddavku) vystaví kupujúcemu príjmový pokladničný doklad, alebo faktúru.

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa vykoná v priestoroch prevádzky predávajúcej, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný prevziať tovar v termíne a čase dojednanom v objednávkovom liste. Odovzdanie sa uskutoční tak, že predávajúca po predložení písomného potvrdenia o zaplatení zálohy, umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúca nezodpovedá za nakládku tovaru do dopravného prostriedku zabezpečeného kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru.
 2. Ak kupujúci neprevezme tovar ani nasledujúci pracovný deň, po termíne dodania a nedohodne sa s predávajúcou inak, platí, že predávajúca z tohto dôvodu odstúpila od kúpnej zmluvy. Zároveň z tohto dôvodu porušenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, vzniká predávajúcej právo na zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa preddavku poskytnutému preddavku kúpnej ceny za tovar.
 3. Predávajúca je oprávnená jednostranne si započítať nárok na zmluvnú pokutu s poskytnutým preddavkom kúpnej ceny za tovar.

IV. STORNOVACIE PODMIENKY

V prípade stornovania objednávky pred termínom dodania účtujeme stornovací poplatok, a to následovne:
5 dní pred objednaným termínom 50% zálohy
4 dni pred objednaným termínom 60% zálohy
3 dni pred objednaným termínom 80% zálohy
2 dni pred objednaným termínom 90% zálohy
1 deň pred objednaným termínom 100% zálohy

Akékoľvek zmeny ( zmena dátumu, sortimentu, zloženia výrobkov) v prijatej a potvrdenej objednávke je možné uskutočniť najneskôr 5 dní pred termínom prevzatia objednávky.

V. PODMIENKY VÝPOŽIČKY

 1. Predávajúca na základe objednávkového listu bezplatne vypožičia kupujúcemu doplnkový materiál (stojan, podnos, ozdobný materiál), ktorý je kupujúci povinný vrátiť najneskôr v lehote uvedenej v liste o výpožičke. O výpožičke predávajúca a kupujúci vyhotovia písomný záznam. Kupujúci je oprávnený vypožičané predmety užívať riadne a v súlade s účelom, ktorému obvykle slúžia, je povinný ich chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením.
 2. Kupujúci je pri prevzatí tovaru povinný za vypožičané predmety zaplatiť zábezpeku určenú predávajúcou. O prevzatí zábezpeky vystaví predávajúca kupujúcemu písomné potvrdenie. Výška zábezpeky predstavuje hodnotu vypožičaných predmetov v čase vypožičiavania, čo kupujúci zaplatením zábezpeky potvrdzuje.
 3. Ak kupujúci nevráti vypožičané predmety v dojednanej lehote alebo ak dôjde k ich poškodeniu alebo zničeniu, je predávajúca oprávnená ponechať si zábezpeku ako náhradu škody spôsobenej kupujúcim.

VI. PODMIENKY PREVOZU A USKLADNENIA

 1. Kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcou výslovne oboznámený s nasledovnými podmienkami prevozu a uskladnenia tovaru:
 • a) tovar musí byť prevážaný a uskladňovaný oddelene od potravín a surovín iného druhu, z dôvodu možnosti kontaminácie iných pachov
 • b) tovar musí byť skladovaný pri teplote do 7º C
 • c) dátum spotreby je do 72 hodín, t. j. 3 dni odo dňa dodania tovaru

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

 1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúca zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Kupujúci je povinný uplatniť právo za zodpovednosť za takto zistené vady priamo pri prevzatí tovaru.
 3. Právne vzťahy medzi predávajúcou a kupujúcim vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru, týmito VPP vyslovené neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.