Reklamačný poriadok

Predávajúci: Mgr. Janette Sotáková
Severná 3594/12, 071 01 Michalovce
IČO 40006557, DIČ 1042851150, IČ DPH SK1042851150
Prevádzka : TOP TORTY – pâtisserie, Hviezdoslavova 42 071 01 Michalovce
zápis v registri: Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu
v Michalovciach, číslo živnostenského registra: 807-11390

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Pri predaji cukrárskych výrobkov zodpovedá predávajúci za to, že výrobok je bez závad, má požadovanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok pri prevzatí alebo, ktoré sa na výrobku vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku nesprávneho požívania, zaobchádzania, skladovania alebo nedovoleného zásahu.

3. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú neškodnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale alebo je uvedená vo všeobecných predajných podmienkach spoločnosti. Lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. U potravinárskeho tovaru – cukrárske výrobky, je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby. Pri nebalených cukrárskych výrobkoch sa dátumom spotreby rozumie deň nasledujúci po dni kúpy. Doba spotreby u cukrárskych výrobkov zakúpených na základe vopred danej objednávky je do 72 hodín, t. j. 3 dni odo dňa dodania ( prevzatia) objednaného tovaru.

4. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený, a to najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, nakoľko sa jedná o tovary podliehajúce rýchlej skaze. Inak práva za zodpovednosť za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe. Kupujúci je oprávnený reklamovať svoj tovar osobne na adrese prevádzky, telefonicky alebo mailom na adrese: toptorty@toptorty.sk
názov a adresa prevádzky: TOP TORTY – pâtisserie, Hviezdoslavova 42, 071 071 Michalovce
reklamácie vybavuje: Mgr. Janette Sotáková, majiteľka, telefonický kontakt 0917 083 800

5. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (cukrárskych výrobkov) alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia
Predávajúci poskytuje na tovar (cukrársky výrobok) záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba (doba spotreby) začne plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu..
Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.
Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.

7. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.